Sabato

YOGA
-
Ki Oshi Ki Oshi

Corso ABA
-
Ki Oshi Ki Oshi

KARATE
-
Potenziamento Preparazione gare Agonisti Kata - Kumite
Ki Oshi Ki Oshi